.

انتحابات هیات مدیره و بازرس نظام صنفی استان کردستان

نامزدهای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می‌توانند جهت ثبت‌نام فرم کاندیدها را تکمیل نمایند.